Κέντρο Λογοθεραπείας,
Κέρκυρα

Αρθρωτικές - Φωνολογικές διαταραχές


 

Αρθρωτικές - Φωνολογικές διαταραχές

Τι είναι αρθρωτική διαταραχή;

Η αρθρωτική διαταραχή αναφέρεται στην παραγωγή των ήχων της ομιλίας, όταν οι ήχοιπου παράγονται είναι λανθασμένοι ή αντιστοιχούν σε μικρότερη ηλικία.

 

Τι είναι η Φωνολογική διαταραχή;

Η φωνολογική διαταχή αναφέρεται στην οργάνωση των ήχων της ομιλίας. Πρόκειται για δυσκολία στην αντίληψη, στην επεξεργασία και στην οργάνωση των ήχων που αποτελούν τις λέξεις στο φωνολογικό σύστημα της μητρικής γλώσσας.

 

Πως εκδηλώνεται η φωνολογική διαταραχή;

Απλοποιήσεις συλλαβών (π.χ. ρούνι αντί πιρούνι)

Αναδιπλασιασμοί συλλαβών (π.χ. τάτα αντό κότα)

Παραλείψεις φωνημάτων ή συμφωνικών συμπλεγμάτων (π.χ. ώνι αντί ζώνη και τένο αντί τρένο)

Μετάθεση φωνημάτων (π.χ. κειδλί αντί κλειδί)

Αντικαταστάσεις φωνημάτων (θύκο αντί σύκο, ψάλι αντί ψάρι)

Αλλοίωση φωνημάτων